POMOC V HMOTNÉ NOUZI

Podmínky stanovuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, který vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Každý má nárok na poskytnutí základních informací, které nejen řeší jeho současnou situaci, ale i hmotné nouzi předcházejí. Součástí pomoci je sociální práce s klienty.

 

 Co je to hmotná nouze?

 

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

 

V hmotné nouzi není ten, kdo:

– prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,

– není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o   zaměstnání,

– je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,

– nezískal nemocenské dávky nebo mu náleží ve snížené výši, protože si přivodil pracovní neschopnost úmyslně,

– je osobou samostatně výdělečně činnou a jeho příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,

– za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky dostal sankci,

– nastoupil výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby.

 

 Dávky a jejich výplata

 

Pomoc v hmotné nouzi obsahuje následující dávky:

– příspěvek na živobytí

– doplatek na bydlení

– mimořádná okamžitá pomoc

 

O dávkách rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky ÚP ČR.

 

 Příspěvek na živobytí

 

Příspěvek na živobytí je základní dávka, která pomáhá osobě či společně posuzovaným osobám při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje jejich příjem částky živobytí.
Částka živobytí je stanovena pro každého individuálně, a to na základě hodnocení jeho snahy a možností. Jednotlivé částky živobytí osob se sčítají. Odvíjí se od existenčního a životního minima. U těch, kdo musí dodržovat nákladné dietní stravování, se částka zvyšuje za podmínek daných vyhláškou (např. o 1 130 Kč u diety diabetické, o 2 800 Kč u diety při onemocnění celiakií, o 1 100 Kč u diety v těhotenství a při kojení do jednoho roku věku dítěte). Pokud zdravotní stav vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí pouze jednou, a to o sumu odpovídající nejvyšší z diet.
Výše příspěvku se stanovuje jako rozdíl mezi částkou živobytí osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.

Doplatek na bydlení

 

Tato dávka řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, pokud by po úhradě nákladů na bydlení (snížených o příspěvek na bydlení) byl jeho příjem (zvýšený o příspěvek na živobytí) nižší než částka živobytí. Zákon umožňuje poskytnout tuto dávku i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i tomu, kdo využívá jinou než nájemní formu bydlení (podnájem, ubytovnu apod.).
Výše doplatku na bydlení se stanoví tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Výplata je časově omezena na 84 měsíců v posledních deseti letech. Omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.

 Mimořádná okamžitá pomoc

 

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi. Nastane-li některá z určitých situací opakovaně v průběhu kalendářního roku, může být poskytnuta vícekrát. Mimořádná okamžitá pomoc je určena lidem, kteří se ocitnou v situacích, jež musí bezodkladně řešit.

Zákon stanoví šest takových situací:

– Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale v případě neposkytnutí pomoci hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).

– Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.

– Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněz. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.

– Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše desetinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.

– Nedostatek fi nancí k uhrazení odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících s jejich sociálně-právní ochranou. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše desetinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.

– Ohrožení sociálním vyloučením. Jde například o lidi vracející se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit čtyřnásobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.