Důchody

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

 

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

–   občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

–   doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),

–   muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,

–   ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,

–   potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),

–   potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,

–   pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,

–   doklady prokazující zaměstnání v cizině,

–   chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,

–   evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:

 

–  občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

–  úmrtní list zesnulého,

–  oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,

–  rodné listy dětí – za předpokladu, že vdova nejpozději do 12 měsíců od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku (ovlivněného výchovou dítěte/dětí) a přitom nedosáhne alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození.

 

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

 

 

Invalidní důchod

Nová právní úprava již nerozlišuje invaliditu plnou a invaliditu částečnou. Invalidita je nově vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišuje 3 stupně invalidity.

 

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

–  nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně

–  nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně

–  nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

 

Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

 

Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí:

–  u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 %

–  u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 %

–  u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 %

 

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:

1.   invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

2.   invalidním následkem pracovního úrazu.

Sirotčí důchod

a) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu ke dni úmrtí

 

Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry:

–  starobního důchodu nebo

–  invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

 

Při stanovení starobního důchodu, na který měl zemřelý rodič nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho účasti na důchodovém spoření; pokud  zemřelému již byl starobní důchod se zřetelem k důchodovému spoření přiznán, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho účasti na důchodovém spoření.

 

b) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu při obnově sirotčího důchodu

Stejně jako při obnově vdovského a vdoveckého důchodu, i při obnově sirotčího důchodu platí, že výše procentní výměry nesmí být nižší než procentní výměra, která náležela ke dni zániku nároku na sirotčí důchod.

Výše základní výměry sirotčího důchodu  v roce 2013 činí 2 330 Kč měsíčně.

 

Starobní důchod

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Nárok na předčasný starobní důchod má člověk, pokud získal potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se předčasný starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:

–  3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo

–  5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let

 

Přesné datum důchodového věku je možné zjistit pomocí kalkulačky důchodového věku.

 

Žádost o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu žadatele.

Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v roce 2013 činí 2 330 Kč. Procentní výměra důchodu se stanovuje individuálně a její výši ovlivňuje zejména celková získaná doba pojištění a osobní vyměřovací základ. Zjednodušeně lze říci, že osobní vyměřovací základ je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období upravený koeficienty nárůstu mezd. Rozhodným obdobím je pro důchody přiznané v roce 2013 období let 1986 – 2012. Procentní výměra starobního důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění do data nároku na důchod. Pro stanovení výpočtového základu se u důchodů přiznaných od 1. 1. 2013 použijí upravené redukční hranice:

–   I. redukční hranice – 11 389 Kč

–   II. redukční hranice – 30 026 Kč

–   III. redukční hranice – 103 536 Kč

Příklad výpočtu starobního důchodu v roce 2013

Muž narozený v roce 1950 dosáhl důchodového věku v roce 2013 a požádal o řádný starobní důchod. Do nároku na důchod získal 46 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) muže za rozhodné období 1986 – 2012 činí 32 890 Kč. Výpočtový základ z OVZ 32 890 Kč se stanoví tak, že částka 11 389 Kč náleží v plné výši, k této částce se přičte 27 % rozdílu mezi částkou 11 389 Kč a částkou 30 026 Kč, tj. 27 % z částky 18 637 Kč, což je po zaokrouhlení 5 032 Kč, a 19 % rozdílu částky 32 890 Kč a 30 026 Kč tj. 19 % z 2 864 Kč, což je po zaokrouhlení 545 Kč. Výpočtový základ činí 11 389 + 5 032 + 545, tj. celkem 16 966 Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že za 46 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 69 % výpočtového základu tj. po zaokrouhlení 11 707 Kč. Procentní výměra starobního důchodu bude 11 707 Kč, základní výměra 2 330 Kč. Celkem bude starobní důchod činit 14 037 Kč.

 

 

Vdovský a vdovecký důchod

Vdova nebo vdovec má  nárok na vdovský nebo vdovecký  důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý(á):

–  pobíral/a starobní důchod nebo

–  pobíral/a invalidní důchod nebo

–  ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo

–  ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo

–  zemřel/a následkem pracovního úrazu.

 

Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:

 

–  péče o nezaopatřené dítě,

–  péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

–  péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

invalidita třetího stupně,

–  dosažení  alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li  důchodový věk nižší.

 

Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry:

–  starobního důchodu,

–  invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.